ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 10/5/2024, Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Đại hội, ông Giang Hoa Vũ – TGĐ Công ty nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm tiếp diễn những khó khăn do nền kinh tế thế giới suy thoái nặng nề, công ty đã cố gắng đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể, tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 340,250 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt mức 3,705 tỉ đồng, thu nhập bình quân đạt 10,2 triệu đồng/ người/ tháng”

Ông Giang Hoa Vũ – Tổng Giám đốc công ty – báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận; thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

Xác định năm 2024, công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức của việc suy thoái kinh tế. Công ty xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 như sau: Doanh thu: 352 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế: 4 tỉ đồng, dự kiến chia cổ tức 1% VĐL.

Ông Phan Đình Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết Đại hội

Để thực hiện được kế hoạch đã đề ra, công ty chủ động xây dựng nhiều phương án phù hợp với tình hình thực tế: tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, tăng cường mở rộng các mặt hàng kinh doanh; Tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng để tăng cường nguồn thu cho công ty, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Quang cảnh bế mạc Đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *