ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 06/4/2023, Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Đai hội, ông Giang Hoa Vũ – TGĐ Công ty nhấn mạnh: “Vượt qua những khó khăn, thách thức trong tình hình kinh tế thế giới suy thoái nặng nề do ảnh hưởng của các xung đột chính trị và dịch bệnh, Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể, tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 465.700.189.644 đồng, lợi nhuận trước thuế đạt mức 3.428.433.537 đồng, thu nhập bình quân đạt 10,343 triệu đồng/ người/ tháng”

Ông Giang Hoa Vũ – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua việc bổ sung và điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Đại hội cũng bầu bổ sung bà Hoàng Quỳnh Ngọc Thảo tham gia vào Ban Kiểm soát công ty thay cho bà Phạm Thị Thu Hường từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.

Các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

Xác định năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Công ty xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 như sau: Doanh thu: 465 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỉ đồng. Để thực hiện được kế hoạch năm 2023, Công ty chủ động xây dựng nhiều phương án phù hợp với tình hình thực tế: tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng các mặt hàng kinh doanh, nghiên cứu phát triển thị trường nội địa đối với sản phẩm gỗ; tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng để tăng cường nguồn thu cho công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *